اطلاعیه 9-تمدید تاریخ برگزاری و ارسال مقاله (مردادماه 1400)
1400/04/22

با توجه به شرایط حال حاضر کرونا و قرنطینه و همچنین تقاضای تعداد زیادی از نویسندگان و پژوهشگران جهت تکمیل و ارسال مقاله به داوری ، کنفرانس طبق تصمیم شورای سیاستگزاری به تاریخ زیر تمدید گردید.  

آخرین مهلت ارسال مقالات : 19  مرداد ماه 1400

ثبت نام کامل  (پرداخت هزینه): 21 مرداد ماه 1400

برگزاری کنفرانس : 31 مرداد ماه 1400